ទម្រាំបានរូបថតមួយសន្លឹកៗ អ្នកថតឲ្យគេត្រូវពលីខ្លាំងណាស់ ទាំងនេះជាភស្តុ័តាង

អ្នកគេចូលចិត្តSelfieមិនអីទេ តែអ្នកខ្លះវិញនិយាយពីថា ទៅណាមកណាមិនហ៊ានទៅម្នាក់ឯងទេ ព្រោះខ្លាចអត់មានអ្នកថតឲ្យ។ តែពួកគាត់មិនដែលយល់អាារម្មណ៏អ្នកថតឲ្យគេនឹងថា ហត់ចិត្តវេទនាបិុនណាទេ ទម្រាំបានមួយប៉ុស្តិៗ ហើយត្រូវចិត្តគេ គេប្រើឯងឡើងវិលមុខហើយ ពេលខ្លះត្រូវពលីដេកផង អង្គុយផងដើម្បីត្រូវចិត្តដែលគេបឹុង ពិតជាពលីខ្លាំងណាស់ បើមិនជឿទេសាកមើលរូបទាំងនេះអ្នកនឹងដឹងហើយ:

ប្រភពអត្ថបទ​ KHMERNEWS.ME​