តោះៗសាកមើលរូបភាពសត្វដែលបន្លំខ្លួនក្នុងរុក្ខជាតិទាំងនេះបន្តិចមើល អ្នកឆ្លាតយ៉ាងច្រើនរកឃើញ3ប៉ុណ្ណោះ

នៅលើពិភពលោកយើងនេះមានសត្វជាច្រើនដែលរស់រានមានជីវិត សត្វខ្លះមានពណ៍សំបុរស្អាត ខ្លះប្លែកពីគេ នឹងខ្លះទៀតមានពណ័ដូចទៅនឹងទីកន្លែងដែលវារស់នៅតែម្តង ដែលវាជារឿងមួយដែលពិបាកសម្រាប់យើងនៅពេលចូលព្រៃម្តងៗ តោះយើងនឹងនាំលោកអ្នកទៅមើលសត្វទាំងនោះទាំងអស់គ្នា។ ហើយសាកលេងហ្គេមនេះបន្តិចមើល តើអ្នកអាចរកឃើញសត្វដែលបន្លំខ្លួនក្នុងរុក្ខជាតិទាំងនេះដែរឬទេ?

comments

ប្រភពអត្ថបទ​ KHMERNEWS.ME​