បើមិនជឿសូមកុំប្រមាថអោយសោះ! សូមប្រយត្ន័ អ្នកដែលមានឆ្នំាទំាង៦ នៅថ្ងៃឆេងម៉េង

ជាទូទៅថ្ងៃ ឆេង ម៉េង គេធ្វើនៅខែ មេសា ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី១ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៦ ។ទន្ទឹមនឹងថ្ងៃ ឆេង ម៉េងនេះ ក៏មានអ្នកឆុងដែរ។ ប្រសិនជាអ្នកមានឆ្នាំទំាង៦នេះ ។ សូមមេត្តាប្រយ័ត្ន ជួបគ្រោះថ្នាក់ទំាងមិនដឹងខ្លួន ជាពិសេសអ្នកមានជំងឺ និងមានសុខភាពមិនរឹងមំា គួរតែកំុចេញក្រៅផ្ទះ ដើម្បីជៀសវាង ហានភិភ័យណាមួយកើតឡើង។ ឆ្នំាទំាង៦នោះរួមមាន៖ ឆ្នាំឆ្លូវ ឆ្នំាថោះ ឆ្នាំម្សាញ់ ឆ្នាំមមែ ឆ្នំាខាល និង ឆ្នាំកុល  ប្រភព៖ សៀវភៅក្បួនតំរាល

ប្រភពអត្ថបទ​ KHMERRECORDING.SIMRITHEA.COM​